Eros

Logos, Eros, Chronos (Kairos), Mystos, Mythos, Pathos, Ethos